REGULAMIN

sklepu internetowego sklep.altanka.com.pl


DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.sklep.altanka.com.pl
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią Umowy.
 3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta miedzy Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin.
 4. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
 5. Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: Alicja Luftman, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LM SHOPPING Alicja Luftman, Gwiaździsta 21, 66-450 Jenin, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Bogdaniec pod numerem NIP: 5992813682, REGON: 081078849
 6. Kupujący – Osoba, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu
 7. Produkt(y) – towary sprzedawane przez Sprzedającego w Sklepie.

Rozdział I - POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Kupującym może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument.
 4. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 5. Ewentualne niezgodności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§ 2

 1. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie pod numerem telefonu: nr +48 530 629 238, za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres altanka@altanka.com.pl lub w formie pisemnej (listowej) na adres siedziby Sprzedającego.

§ 3

 1. Sprzedający prowadzi poprzez Sklep sprzedaż Produktów.
 2. Sprzedawane Produkty wraz z opisem i ceną prezentowane są na stronach Sklepu.
 3. Podawane ceny dotyczą jednej sztuki Produktu danego rodzaju chyba, że treść oferty stanowi inaczej.

Rozdział II - PROCEDURA ZAKUPU

§ 4

 1. Treści zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Kupujący składa Sprzedającemu ofertę nabycia Produktów (Zamówienie).
 3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Sprzedającego.

§ 5

 1. Kupujący składa Zamówienie, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
 2. W formularzu Kupujący wskazuje Produkty, które chce zamówić. Kupujący podaje także następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Produktu. Dodatkowo, w razie potrzeby, Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.
 3. Akceptowane przez Sprzedającego Zamówienie zostaje potwierdzone najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że Sprzedający przyjął je do realizacji. Potwierdzenie jest przesyłane e-mailem.
 4. Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedającym, Produktach, cenie i terminie realizacji. Po otrzymaniu potwierdzenia Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w podany link.
 5. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmian Produktów zamówionych po ich wysyłce do Kupującego.
 6. Sprzedający jest uprawniony do potwierdzenia podanych przez Kupującego danych. W razie wątpliwości, co do rzetelności podanych danych, Sprzedający może powstrzymać się od realizacji zamówienia, aż do ich wyjaśnienia. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.
 7. Treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

Rozdział III - PROCEDURA ZAKUPU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 6

 1. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczą sprzedaży na rzecz podmiotów nie będących konsumentami.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują w zakresie w jakim Strony nie umówiły się inaczej.
 3. Postanowienia innych rozdziałów Regulaminu mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym rozdziale.
 4. Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 661 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.
 5. Do transakcji realizowanych z przedsiębiorca nie mają w szczególności zastosowania zapisy zawarte w Rozdziale V niniejszego Regulaminu.

§ 7

 1. Przedsiębiorca pod rygorem utraty uprawnienia do reklamacji Produktu, powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej doręczenia, oraz dokonać przeglądu zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki lub niewłaściwej zawartości jakościowej lub ilościowej przesyłki, Kupujący powinien przy udziale osoby doręczającej sporządzić protokół oględzin przesyłki, określający wykryte nieprawidłowości.

Rozdział IV - PŁATNOŚCI I DOSTAWA

§ 9

 1. Ceny Produktów podane są na stronach Sklepu. Ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Koszty przesyłki zależne są od gabarytów wybranego produktu oraz miejsca dostawy i każdorazowo ustalane z Kupującym.
 3. Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu Sprzedającego.

§ 10

 1. Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:
  1. płatność gotówką przy odbiorze osobistym produktu – Kupujący należność za Produkt uiszcza w momencie kiedy osobiście odbiera zamówiony Produkt
  2. przelewem tradycyjnym – Kupujący przedpłaca należność za Produkt i przesyłkę na konto Sprzedającego nr 15 1020 1954 0000 7502 0130 8998
  3. przelewem online / BLIKiem / kartą – Kupujący przedpłaca należność za Produkt i przesyłkę za pomocą oferowanych przez Sklep kanałów płatności online np. PayU

§ 11

 1. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem Sklepu.
 2. Czas realizacji zamówienia, dla produktów będących na stanie wynosi od 3 do 6 dni roboczych.
 3. W przypadku kiedy czas realizacji zamówienia może się wydłużyć, Kupujący jest każdorazowo informowany o tym fakcie.
 4. Kupujący powinien skontrolować stan przesyłki w momencie jej dostawy. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania Kupujący powinien fakt ten zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzić protokół szkody.
 5. Termin dostawy jest każdorazowo ustalany z Kupującym w zależności od możliwości produkcyjnych oraz miejsca dostawy. Termin dostawy - przy płatności realizowanej w formie przedpłaty - jest liczony od dnia zaksięgowania należności w pełnej kwocie na koncie Sprzedającego.

Rozdział V - OCHRONA KONSUMENTA

§ 12

 1. Zgodnie z Ustawą z o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). Kupujący, będący konsumentem może odstąpić od umowy zakupu  Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Po otrzymaniu towaru w takim samym stanie jak został wysłany, Sprzedający zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego przy zakupie towaru płatności , w tym koszty dostarczenia rzeczy. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy w trybie opisanym w ust. 1 powyżej, ponosi Konsument.
 3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli:
 4.  przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 5.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 6. Zwracany Produkt należy odesłać, w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją obsługi i ewentualną kartą gwarancyjną. Sklep gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). Sklep gwarantuje zwrot ceny zakupu oraz poniesionych kosztów wysyłki na rachunek bankowy kupującego w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Rozdział VI - REKLAMACJE i GWARANCJA JAKOŚCI

§ 13 Reklamacje

 1. Przed przystąpieniem do montażu zakupionego towaru należy sprawdzić, czy w pakiecie znajdują się wszystkie niezbędne elementy zgodnie z załączoną do pakietu listą elementów. W przypadku wystąpienia niezgodności, braków lub wad należy niezwłocznie powiadomić Sklep Altanka, jednak nie później niż 14 dni od daty dostarczenia pakietu.
 2. Sklep Altanka jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Zgodnie z art. 556[1] 1 Kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. Sprzedany produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 6. Zgodnie z art. 556[3] Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 7. Sklep Altanka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu Internetowego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Altanka z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 8. Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Sklepu Altanka na adres LM Shopping Alicja Luftman ul. Gwiaździsta 21, 66-450 Jenin lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: altanka@altanka.com.pl
 10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi Altanka w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 11. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść (warunki gwarancji) zostały umieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 12. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy na wolną od wad, bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 13. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
 14. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji wskazanym w punkcie 17 niniejszego paragrafu.
 15. Reklamacje dotyczące zakupionych produktów kupujący winni składać listownie, w formie pisemnej na adres LM Shopping Alicja Luftman ul. Gwiaździsta 21, 66-450 Jenin lub na adres poczty elektronicznej: altanka@altanka.com.pl
 16. Zgłoszenie reklamacyjne lub z tytułu rękojmi powinno zawierać: dane kupującego, w tym dane kontaktowe (adres email, telefon), opis wad wraz ze zdjęciami, ewentualny wykaz brakujących części (zestawienie elementów z instrukcji z zaznaczeniem numeru, ilości i rodzaju niezgodności), unikalny numer paczki znajdujący się na etykiecie oraz na naklejce w instrukcji montażu.
 17. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sklep Altanka poinformuje Klienta listownie lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej, jeśli taki został podany w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji z kompletem niezbędnych informacji do jej rozpatrzenia (unikatowy nr paczki, zdjęcia ewentualnych wad, szczegółowy opis elementów) lub dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji na adres magazynu Sklepu Altanka, z którego doszło do wysłania rzeczy.

§ 14

 1. Produkty posiadają dwuletnią Gwarancję, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu zamieszczonego na stronach Sklepu.
 2. Zasady udzielonej Gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym doręczanym wraz z Produktem lub w opisach Produktów na stronach Sklepu.
 3. Gwarantem jest producent Produktu.

Rozdział VII - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§15 Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Alicja Luftman, prowadząca działalność gospodarczą  pod firmą LM Shopping Alicja Luftman, ul. Gwiaździsta 21, 66-450 Jenin, email altanka@altanka.com.pl zwana dalej: "Administratorem".
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na ww. adres naszej siedziby.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji umowy, której stroną jesteś stroną, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązków prawnych Administratora , art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy obrony praw , dochodzenia lub ustalenia roszczeń ( które to czynności stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora).
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy oraz w celu wykonania obowiązków prawnych administratora oraz obrony praw, dochodzenia i ustalenia roszczeń.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przedawnienia wynikających z umowy roszczeń jednak nie krócej, niż 6 lat od dnia rozwiązania/ wykonania Umowy (co wynika z obowiązujących przepisów podatkowych).
 7. Administrator może przekazać Twoje dane podmiotom, które są podwykonawcami współpracującymi z Administratorem przy realizacji umowy a w szczególności obsłudze księgowej, informatycznej, firmom kurierskim.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Rozdział VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji w Sklepie i nie mają mocy wstecznej, co oznacza, w szczególności, że nie stosuje się ich do wcześniej zawartych Umów.