REGULAMIN

sklepu internetowego sklep.altanka.com.pl ważny od dnia 7 czerwca 2023 r.

Poprzednie wersje regulaminu:


DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.sklep.altanka.com.pl
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią Umowy.
 3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin.
 4. Strony – Obie strony Umowy: Kupujący i Sprzedający.
 5. Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: ALTANKA prosta spółka akcyjna, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 123A lokal 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000970220, NIP 5993264846, REGON 521943630
 6. Kupujący – Osoba, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu
 7. Produkt(y) – towary sprzedawane przez Sprzedającego w Sklepie.

Rozdział I - POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Kupującym może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument.
 4. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów
 5. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w aktualny system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§ 2

 1. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie pod numerem telefonu: nr +48 530 629 238, za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres altanka@altanka.com.pl lub w formie pisemnej (listowej) na adres siedziby Sprzedającego.

§ 3

 1. Sprzedający prowadzi poprzez Sklep sprzedaż Produktów.
 2. Sprzedawane Produkty wraz z opisem i ceną prezentowane są na stronach Sklepu.
 3. Podawane ceny dotyczą jednej sztuki Produktu danego rodzaju chyba, że treść oferty stanowi inaczej.

Rozdział II - PROCEDURA ZAKUPU

§ 4

 1. Treści zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Kupujący składa Sprzedającemu ofertę nabycia Produktów (Zamówienie).
 3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Sprzedającego co następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia oferty zakupu.

§ 5

 1. Kupujący składa Zamówienie, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
 2. W formularzu Kupujący wskazuje Produkty, które chce zamówić. Kupujący podaje także następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Produktu. Dodatkowo, w razie potrzeby, Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.
 3. W drodze wyjątku Kupujący może również złożyć zamówienie telefonicznie, podając wszystkie powyższe informacje pracownikowi Sklepu, który wprowadzi je do systemu w imieniu Kupującego. W celu udokumentowania transakcji przebieg rozmowy może być nagrywany o czym Kupujący zostanie poinformowany przed rozpoczęciem rozmowy.
 4. Akceptowane przez Sprzedającego Zamówienie zostaje potwierdzone najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że Sprzedający przyjął je do realizacji. Potwierdzenie jest przesyłane e-mailem.
 5. Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedającym, Produktach, cenie i sposobie realizacji. Po otrzymaniu potwierdzenia Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu.
 6. Sprzedający jest uprawniony do potwierdzenia podanych przez Kupującego danych. W razie wątpliwości, co do rzetelności podanych danych, Sprzedający może powstrzymać się od realizacji zamówienia, aż do ich wyjaśnienia. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.
 7. Treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

Rozdział III - PROCEDURA ZAKUPU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 6

 1. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczą sprzedaży na rzecz podmiotów nie będących konsumentami.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują w zakresie w jakim Strony nie umówiły się inaczej.
 3. Postanowienia innych rozdziałów Regulaminu mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym rozdziale.
 4. Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 661 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.
 5. Do transakcji realizowanych z przedsiębiorcą nie mają w szczególności zastosowania zapisy zawarte w Rozdziale V niniejszego Regulaminu.

§ 7

 1. Przedsiębiorca pod rygorem utraty uprawnienia do reklamacji Produktu, powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej doręczenia, oraz dokonać przeglądu zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki lub niewłaściwej zawartości jakościowej lub ilościowej przesyłki, Kupujący powinien przy udziale osoby doręczającej sporządzić protokół oględzin przesyłki, określający wykryte nieprawidłowości.

Rozdział IV - PŁATNOŚCI I DOSTAWA

§8

 1. Ceny Produktów podane są na stronach Sklepu. Ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce. Jeśli nie jest wskazane inaczej, ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Koszty przesyłki zależne są od gabarytów wybranego produktu oraz miejsca dostawy i jeśli nie są wyszczególnione na stronie sklepu, zostaną ustalone indywidualnie z Kupującym.
 3. Kupujący otrzymuje fakturę VAT jako załącznik wysłany mailem.
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu Sprzedającego.

§9

 1. Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:
  1. płatność gotówką przy odbiorze osobistym produktu – Kupujący należność za Produkt uiszcza w momencie, kiedy osobiście odbiera zamówiony Produkt w terminie ustalonym wcześniej ze Sprzedającym
  2. przelewem tradycyjnym – Kupujący przedpłaca należność za Produkt i przesyłkę na konto Sprzedającego nr92 1020 1068 0000 1102 0388 4673
  3. przelewem online / BLIKiem / kartą – Kupujący przedpłaca należność za Produkt i przesyłkę za pomocą oferowanych przez Sklep kanałów płatności online np. Tpay, Przelewy24

§ 10

 1. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem Sklepu.
 2. Czas realizacji zamówienia, dla produktów będących na stanie wynosi od 3 do 6 dni roboczych.
 3. W przypadku, kiedy czas realizacji zamówienia może się wydłużyć, Kupujący jest każdorazowo informowany o tym fakcie.
 4. Ewentualne opóźnienia w dostawie nie wynikające z winy Sprzedającego, nie stanowią podstawy do roszczeń pieniężnych.
 5. Kupujący powinien skontrolować stan przesyłki w momencie jej dostawy pod rygorem utraty uprawnienia do reklamacji. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania Kupujący powinien fakt ten zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzić protokół szkody oraz dokumentację zdjęciową.
 6. Termin dostawy jest każdorazowo ustalany z Kupującym w zależności od możliwości produkcyjnych oraz miejsca dostawy. Termin dostawy - przy płatności realizowanej w formie przedpłaty - jest liczony od dnia zaksięgowania należności w pełnej kwocie na koncie Sprzedającego.
 7. W przypadku podania błędnego lub niejednoznacznego adresu dostawy przez Kupującego, Kupujący zostanie obciążony ewentualnymi kosztami wynikającymi ze zmiany trasy.

Rozdział V - OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

§ 11

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora lub przez Sprzedającego, jeśli narusza punkt 5 § 11

Rozdział VI - OCHRONA KONSUMENTA

§ 12

 1. Zgodnie z Ustawą z o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). Kupujący, będący konsumentem może odstąpić od umowy zakupu Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Po otrzymaniu towaru w takim samym stanie jak został wysłany, Sprzedający zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego przy zakupie towaru płatności, w tym koszty dostawy do Kupującego. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy w trybie opisanym w ust. 1 powyżej, ponosi Konsument.
 3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli:
   1. przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
   1. Zwracany Produkt należy odesłać, w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją obsługi i ewentualną kartą gwarancyjną na poniższy adres po uprzednim uzgodnieniu możliwych godzin dostawy/otwarcia magazynu:

    Magazyn Sklepu Altanka
    Skwierzyńska 42B
    66-435 Krzeszyce, Polska

   2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). Sklep gwarantuje zwrot płatności dokonanej przy zakupie na rachunek bankowy Kupującego w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwróconego Produktu.

Rozdział VII - REKLAMACJE i GWARANCJA JAKOŚCI

§ 13 Reklamacje

   1. Przed przystąpieniem do montażu zakupionego towaru należy sprawdzić, czy w pakiecie znajdują się wszystkie niezbędne elementy zgodnie z załączoną do pakietu listą elementów. W przypadku wystąpienia niezgodności, braków lub wad należy niezwłocznie powiadomić Sklep Altanka, jednak nie później niż 14 dni od daty dostarczenia pakietu.
   2. Sklep Altanka jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
   3. Zgodnie z art. 556[1] 1 Kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
    1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
    2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
    3. nie nadaje się do celu, którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
    4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
     1. Sprzedany produkt ma wadę fizyczną w wyniku jego nieprawidłowego zamontowania lub uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił ściśle według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
     2. Sklep Altanka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Jeżeli Kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Altanka z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
     3. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Sklepu ALTANKA prosta spółka akcyjna ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 123A lokal 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski, lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: altanka@altanka.com.pl lub za pomocą panelu reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: www.sav.altanka.com.pl
     4. Zgłoszenie reklamacyjne lub z tytułu rękojmi powinno zawierać: dane Kupującego, w tym dane kontaktowe (adres email, telefon), opis wad wraz ze zdjęciami, ewentualny wykaz brakujących części (zestawienie elementów z instrukcji z zaznaczeniem numeru, ilości i rodzaju niezgodności), unikalny numer paczki znajdujący się na etykiecie oraz na naklejce w instrukcji montażu.
     5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży jako miejsce sprzedaży , a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi Altanka w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
     6. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść (warunki gwarancji) zostały umieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
     7. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy na wolną od wad, bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.
     8. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w niniejszym regulaminie lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
     9. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia rozpatrzenia reklamacji wskazanym w punkcie 16 niniejszego paragrafu.
     10. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sklep Altanka poinformuje Klienta listownie lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej, jeśli taki został podany w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji z kompletem niezbędnych informacji do jej rozpatrzenia (unikatowy nr paczki, zdjęcia ewentualnych wad, szczegółowy opis elementów) lub dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji na adres magazynu Sklepu Altanka, z którego doszło do wysłania rzeczy.

§ 14

     1. Produkty posiadają dwuletnią Gwarancję, chyba, że co innego wynika z tekstu gwarancyjnego zamieszczonego na stronach Sklepu.
     2. Zasady udzielonej Gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym doręczanym wraz z Produktem lub dołączonym w opisach Produktów na stronach Sklepu.
     3. Gwarantem jest producent Produktu.

Rozdział VIII - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§15 Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO - informujemy, że:

     1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Alicja Luftman, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALTANKA prosta spółka akcyjna ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 123A lokal 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski, email altanka@altanka.com.pl zwana dalej: "Administratorem".
     2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na ww. adres naszej siedziby.
     3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji umowy, której stroną jesteś stroną, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązków prawnych Administratora , art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy obrony praw , dochodzenia lub ustalenia roszczeń ( które to czynności stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora).
     4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy oraz w celu wykonania obowiązków prawnych administratora oraz obrony praw, dochodzenia i ustalenia roszczeń.
     5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
     6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przedawnienia wynikających z umowy roszczeń jednak nie krócej, niż 6 lat od dnia rozwiązania/ wykonania Umowy (co wynika z obowiązujących przepisów podatkowych).
     7. Administrator może przekazać Twoje dane podmiotom, które są podwykonawcami współpracującymi z Administratorem przy realizacji umowy a w szczególności obsłudze księgowej, informatycznej, firmom kurierskim.
     8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
     9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
     10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
     11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Rozdział IX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

    1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
    2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.
    3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji w Sklepie i nie mają mocy wstecznej, co oznacza, w szczególności, że nie stosuje się ich do wcześniej zawartych Umów.