OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

 1. Produkty posiadają dwuletnią gwarancję, chyba, że co innego wynika z opisu produktu zamieszczonego na stronach Sklepu. Zasady udzielonej gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym doręczanym wraz z produktem lub w opisach produktów na stronach Sklepu. Gwarantem jest producent produktu lub jego dystrybutor.
 2. Gwarancja ważna jest tylko z dowodem zakupu.
 3. Gwarancja na strukturę drewnianą obejmuje:
  1. 2-letnią ochronę drewna przeciw insektom i grzybom (z wyłączeniem termitów, mrówek i pszczół australijskich), jeśli zostały spełnione następujące warunki (dotyczy tylko produktu zakupionego w wersji impregnowanej):
   • drewno nie ma bezpośredniego styku z gruntem i wodą (w tym włączając również system zraszający)
   • drewno jest corocznie konserwowane ogólnodostępnymi środkami typu impregnat, bejce do ochrony drewna, itp.
   • UWAGA: bez corocznej konserwacji struktury drewna gwarancja wygasa.
  2. wady fabryczne i brakujące elementy w przypadku okuć - 1 rok (gwarancja ważna jedynie przed montażem) - gwarancja ogranicza się do wymiany wadliwych elementów z wyłączeniem naprawy wszelkich innych szkód spowodowanych tymże wadliwym elementem.
  3. wady fabryczne i brakujące elementy konstrukcyjne (gwarancja ważna jedynie przed montażem) – gwarancja ogranicza się do wymiany wadliwych elementów z wyłączeniem naprawy wszelkich innych szkód spowodowanych tymże wadliwym elementem.
 4. Gwarancja ważna tylko na terenie kraju, w którym dokonano zakupu
 5. Gwarancja jest nieważna w przypadku dokonywania samodzielnych przeróbek w konstrukcji.
 6. Interwencje z tytułu gwarancji nie wydłużają czasu trwania tejże gwarancji.
 7. Gwarancja nie obejmuje:
  1. naturalnych cech drewna (zmiany koloru wraz z upływem czasu, odbarwień lub różnic w kolorach i strukturze, naturalnych sęków, naturalnych pęknięć, zabitek, pęcherzy żywicznych i wycieków żywicy, wykwitów żywicznych, sinizny, powierzchownej pleśni)
  2. naturalnej deformacji, np. spowodowanej długotrwałym wystawieniem na działanie słońca
  3. skręceń i zwichrowań umożliwiających montaż
  4. uszkodzeń i wad spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem, montażem, użytkowaniem i / lub brakiem konserwacji
  5. korozji elementów metalowych
  6. elementów klejonych (np. na mikrowczepy)
  7. uszkodzeń wynikających ze złego przygotowania terenu
  8. uszkodzeń wynikających z interwencji nieautoryzowanych osób
  9. uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania dla celów publicznych lub zarobkowych
  10. uszkodzeń spowodowanych przez siły zewnętrzne jak trzęsienia ziemi, pożary, osunięcia się ziemi, powodzie, wiatr, burze
  11. widocznych wad, które nabywca powinien zauważyć w momencie dostawy
  12. kosztów robocizny, transportu, itp. (pozostają one po stronie kupującego)
  13. uszkodzeń spowodowanych zalaniem, przeciekaniem (w tym również z powodu błędnego montażu poszycia dachowego)

Uwaga!

 • Elementy winny być składowane na równej powierzchni tak, żeby nie uległy wypaczeniu oraz aby były zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych bez kontaktu z ziemią (nie przechowywać elementów w ogrzewanym pomieszczeniu).
 • Przed montażem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz sprawdzić, czy w pakiecie znajdują się wszystkie niezbędne elementy. 
 • Produktu nie należy montować pod liniami energetycznymi, nad instalacjami w ziemi typu prąd, woda, gaz, gdzie może być potrzeba dostępu oraz w miejscach, pomieszczeniach, gdzie nie jest przewidziane takie obciążenie.
 • Przygotowanie podłoża zgodnie z wytycznymi w instrukcji montażu zgodnie ze sztuką budowlaną.
 • Sprzedawane domki są produktem typowo ogrodowym nadającym się głównie do przechowywania sprzętu.
 • Opakowanie wyrobu należy zutylizować zgodnie z aktualnymi przepisami. 
 • Opakowanie nie może służyć do zabawy. Należy je zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż istnieje ryzyko uduszenia (folia, taśma bandująca) oraz ryzyko połknięcia (spinki do taśmy).

REKLAMACJE, RĘKOJMIA I OCHRONA KUPUJĄCYCH

 1. Przed przystąpieniem do montażu zakupionego towaru należy sprawdzić, czy w pakiecie znajdują się wszystkie niezbędne elementy zgodnie z załączoną do pakietu listą elementów. W przypadku wystąpienia niezgodności, braków lub wad należy niezwłocznie powiadomić Sklep Altanka, jednak nie później niż 14 dni od daty dostarczenia pakietu.
 2. Sklep Altanka jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Zgodnie z art. 556[1] 1 Kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. Sprzedany produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 6. Zgodnie z art. 556[3] Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 7. Sklep Altanka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu Internetowego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Altanka z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 8. Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Sklepu Altanka na adres LM Shopping Alicja Luftman ul. Gwiaździsta 21, 66-450 Jenin lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: altanka@altanka.com.pl
 10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi Altanka w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 11. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść (warunki gwarancji) zostały umieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 12. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy na wolną od wad, bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 13. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
 14. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu poprzednim.
 15. Reklamacje dotyczące zakupionych produktów kupujący winni składać listownie, w formie pisemnej na adres LM Shopping Alicja Luftman ul. Gwiaździsta 21, 66-450 Jenin lub na adres poczty elektronicznej: altanka@altanka.com.pl
 16. Zgłoszenie reklamacyjne lub z tytułu rękojmi powinno zawierać: dane kupującego, w tym dane kontaktowe (adres email, telefon), opis wad wraz ze zdjęciami, ewentualny wykaz brakujących części (zestawienie elementów z instrukcji z zaznaczeniem numeru, ilości i rodzaju niezgodności), unikalny numer paczki znajdujący się na etykiecie oraz na naklejce w instrukcji montażu.
 17. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sklep Altanka poinformuje Klienta listownie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji na adres Kupującego oraz na adres poczty elektronicznej – jeśli taki został podany w zgłoszeniu.