Klauzula informacyjna dla klientów
LM Shopping Alicja Luftman


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Alicja Luftman, prowadząca działalność gospodarczą  pod firmą LM Shopping Alicja Luftman, ul. Gwiaździsta 21, 66-450 Jenin      email alicja.luftman@gmail.com   zwana dalej: "Administratorem".    

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, jak również dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią . Dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia marketingu wyrobów i usług własnych Administratora lub po uzyskaniu Twojej zgody w celu prowadzenia marketingu towarów i usług innych oferentów. Dane będą również przetwarzane w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawnych  

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest : a. realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu marketingu wyrobów i usług własnych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, c. obowiązek prawny nałożony na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO c. w przypadku w którym  przetwarzanie danych osobowych będzie wymagało Twojej zgody , podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach, chyba że będziemy wstanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich  interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.  

5. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. 

7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy , w szczególności pośredniczące w  transakcji kartami płatniczymi , księgowe, prawnicze, informatyczne , transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie. 

8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora w wykonaniu obowiązków prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła. 

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu. W przypadku rejestracji na naszej stronie internetowej bez zamiaru dokonania transakcji , Twoje dane będą usunięte w terminie 6 miesięcy od daty wyrejestrowania konta użytkowania i w tym okresie ich przetwarzanie zostanie ograniczone wyłącznie do przechowywania danych.