§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu “Altankowy konkurs” zwanego dalej “Konkurs” jest ALTANKA prosta spółka akcyjna, ul. Wyszyńskiego 123a/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000970220, NIP 5993264846, REGON 521943630 dalej zwana “Organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę.

4. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora.

5. Strona Sklepu to witryna internetowa pod adresem https://altanka.com.pl oraz https://sklep.altanka.com.pl

6. Profile Społecznościowe Sklepu to: profil sklepu w serwisie Facebook umieszczony pod adresem https://facebook.com/sklepaltanka oraz profil w serwisie Instagram o nazwie @sklepaltanka

7. Konkurs ogłaszany jest na Stronie Sklepu oraz Fanpage Sklepu.

8. Konkurs trwa od dnia 31 maja 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie mogą̨ brać udział wszystkie osoby fizyczne, które w dniu zgłoszenia do konkursu będą osobami pełnoletnimi.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być pracownicy, najbliższa rodzina pracownika oraz przedstawiciele Organizatora.

3. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.

§3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie polega na wysłaniu na adres e-mail altanka@altanka.com.pl zdjęcia lub filmu domku, altany, wiaty, basenu ogrodowego.

2. Każdy uczestnik może przesłać:

a) maksymalnie 2 zdjęcia lub

b) 2 filmy lub

c) 1 zdjęcie i 1 film

3. Zdjęcie lub film powinno przedstawiać produkty zakupione w Sklepie Altanka. Zdjęcie powinno być dobrej jakości, wyraźne, odpowiednio duże, aby można było je swobodnie oglądać na ekranie komputera (zdjęcia z telefonu, na ogół są wystarczającej jakości i rozmiaru). Format prac dowolny, jednakże musi się on dać otworzyć bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Maksymalny rozmiar prac to 50MB.

Do zdjęć należy dołączyć informację “Jestem autorem zdjęcia i wyrażam zgodę na jego publikację”.

4. Jeżeli na zdjęciu są widoczne osoby, to Uczestnik Konkursu, powinien zadbać o zgodę tych osób na publikację ich wizerunku. Zgłaszając takie materiały do konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza iż taką zgodę posiada.

5. Uczestnik Udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie fotografii przez Organizatora (z prawem sublicencji) m.in. w Profilach Społecznościowych Sklepu.

6. Uczestnik wyraża zgodę na: wielokrotne, nieodpłatne, nieograniczone w czasie publikowanie fotografii (z prawem sublicencji) m. in. w Profilach Społecznościowych Sklepu.

7. Każdy Uczestnik, zgłaszając swoją pracę do konkursu tym samym oświadcza, że zdjęcie lub film zgłoszone do konkursu nie narusza prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dotyczy to treści zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

8. Zwycięski zdjęcie lub film zostanie opublikowane na Profilach Społecznościowych Sklepu.

§4 NAGRODY

1. Fundatorem nagrody jest Organizator.

2. Nagrodą jest BON o wartości 500,00 zł do wykorzystania na zakupy na Stronie Sklepu Altanka.

3. Zwycięzcę wybierze Jury wyłonione przez Organizatora.

4. Zwycięzcy konkursu są zobowiązani przekazać Organizatorowi wszelkie dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody. W przypadku braku przekazania lub odmowy przekazania takich danych, nagroda przepada.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą elektroniczną z użyciem adresu e-mail.

§5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO - informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest ALTANKA prosta spółka akcyjna, ul. Wyszyńskiego 123a/9, 66-400 Gorzów Wielkopolski, email altanka@altanka.com.pl zwana dalej: “Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na www. adres naszej siedziby.

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji umowy, której stroną jesteś stroną, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązków prawnych Administratora , art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy obrony praw , dochodzenia lub ustalenia roszczeń ( które to czynności stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora).

3. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przedawnienia wynikających z umowy roszczeń jednak nie krócej, niż 6 lat od dnia rozwiązania/ wykonania Umowy (co wynika z obowiązujących przepisów podatkowych).

5. Administrator może przekazać Twoje dane podmiotom, które są podwykonawcami współpracującymi z Administratorem przy realizacji umowy a w szczególności obsłudze księgowej, informatycznej, firmom kurierskim.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§6 UWAGI KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Sklepu.

2. Przesyłając zdjęcie Uczestnik potwierdza, że zrozumiał zapisy niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.