REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sklep.altanka.com.pl

 

DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.sklep.altanka.com.pl
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią Umowy.
 3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta miedzy Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin.
 4. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
 5. Sprzedający - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu: Alicja Luftman, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LM SHOPPING Alicja Luftman, Gwiaździsta 21, 66-450 Jenin, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Bogdaniec pod numerem NIP: 5992813682, REGON: 081078849
 6. Kupujący – Osoba, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu
 7. Produkt(y) – towary sprzedawane przez Sprzedającego w Sklepie.

Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Kupującym może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i konsument.
 4. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 5. Ewentualne niezgodności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§ 2

 1. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie pod numerem telefonu: nr +48 530 295 597, e-mailem – altanka@altanka.com.pl. Korespondencję tradycyjną, należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

§ 3

Sprzedający prowadzi poprzez Sklep sprzedaż Produktów. Sprzedawane Produkty wraz z opisem i ceną prezentowane są na stronach Sklepu. Podawane ceny dotyczą jednej sztuki Produktu danego rodzaju chyba, że treść oferty stanowi inaczej.

Rozdział II
PROCEDURA ZAKUPU

§4

 1. Treści zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Kupujący składa Sprzedającemu ofertę nabycia Produktów (Zamówienie).
 3. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Sprzedającego.

§5

 1. Kupujący składa Zamówienie, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
 2. W formularzu Kupujący wskazuje Produkty, które chce zamówić. Kupujący podaje także następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Produktu. Dodatkowo, w razie potrzeby, Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury VAT.
 3. Akceptowane przez Sprzedającego Zamówienie zostaje potwierdzone najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że Sprzedający przyjął je do realizacji. Potwierdzenie jest przesyłane e-mailem.
 4. Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedającym, Produktach, cenie i terminie realizacji. Po otrzymaniu potwierdzenia Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w podany link.
 5. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmian Produktów zamówionych po ich wysyłce do Kupującego.
 6. Sprzedający jest uprawniony do potwierdzenia podanych przez Kupującego danych. W razie wątpliwości, co do rzetelności podanych danych, Sprzedający może powstrzymać się od realizacji zamówienia, aż do ich wyjaśnienia. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.
 7. Treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

Rozdział III
PROCEDURA ZAKUPU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

§6

 1. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczą sprzedaży na rzecz podmiotów nie będących konsumentami.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują w zakresie w jakim Strony nie umówiły się inaczej.
 3. Postanowienia innych rozdziałów Regulaminu mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym rozdziale.
 4. Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 661 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.
 5. Do transakcji realizowanych z przedsiębiorca nie mają w szczególności zastosowania zapisy zawarte w Rozdziale V niniejszego Regulaminu.

§8

Przedsiębiorca  pod rygorem utraty uprawnienia do reklamacji Produktu, powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej doręczenia, oraz dokonać przeglądu zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki lub niewłaściwej zawartości jakościowej lub ilościowej przesyłki, Kupujący powinien przy udziale osoby doręczającej sporządzić protokół oględzin przesyłki, określający wykryte nieprawidłowości.

Rozdział IV
PŁATNOŚCI I DOSTAWA

§9

 1. Ceny Produktów podane są na stronach Sklepu. Ceny zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Koszty przesyłki zależne są od gabarytów wybranego produktu oraz miejsca dostawy i każdorazowo ustalane z Kupującym.
 3. Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 4. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu Sprzedającego.

§10

Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:

 1. płatność gotówką przy odbiorze osobistym produktu – Kupujący należność za Produkt uiszcza w momencie kiedy osobiście odbiera zamówiony Produkt
 2. przelewem – Kupujący przedpłaca należność za Produkt i przesyłkę na konto Sprzedającego nr 15 1020 1954 0000 7502 0130 8998

§11

 1. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem Sklepu.
 2. Kupujący powinien skontrolować stan przesyłki w momencie jej dostawy. W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania Kupujący powinien fakt ten zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzić protokół szkody.
 3. Termin dostawy jest każdorazowo ustalany z Kupującym w zależności od możliwości produkcyjnych oraz miejsca dostawy. Termin dostawy - przy płatności realizowanej w formie przedpłaty - jest liczony od dnia zaksięgowania należności w pełnej kwocie na koncie Sprzedającego.

Rozdział V
OCHRONA KONSUMENTA

§12

 1. Zgodnie z Ustawą z o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). Kupujący, będący konsumentem może odstąpić od umowy zakupu  Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Po otrzymaniu towaru w takim samym stanie jak został wysłany, Sprzedający zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego przy zakupie towaru płatności , w tym koszty dostarczenia rzeczy. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy w trybie opisanym w ust. 1 powyżej, ponosi Konsument.
 3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli:
 1.  przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Zwracany Produkt należy odesłać, w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją obsługi i ewentualną kartą gwarancyjną. Sklep gwarantuje zwrot kwoty zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). Sklep gwarantuje zwrot ceny zakupu oraz poniesionych kosztów wysyłki na rachunek bankowy kupującego w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Rozdział VI
REKLAMACJE i GWARANCJA JAKOŚCI

§13

Reklamacje dotyczące Produktów powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać, dane osoby reklamującej, oraz opisać przyczyny reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej), a także w formie e-maila.

§14

 1. Produkty posiadają dwuletnią Gwarancję, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu zamieszczonego na stronach Sklepu.
 2. Zasady udzielonej Gwarancji określone są w dokumencie gwarancyjnym doręczanym wraz z Produktem lub w opisach Produktów na stronach Sklepu.
 3. Gwarantem jest producent Produktu.

Rozdział VII
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§15

Klauzula informacyjna dla klientów


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO - informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Alicja Luftman, prowadząca działalność gospodarczą  pod firmą LM Shopping Alicja Luftman, ul. Gwiaździsta 21, 66-450 Jenin, email altanka@altanka.com.pl zwana dalej: "Administratorem".

2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na ww. adres naszej siedziby
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji umowy, której stroną jesteś stroną, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązków prawnych Administratora , art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy obrony praw , dochodzenia lub ustalenia roszczeń ( które to czynności stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora).
4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy oraz w celu wykonania obowiązków prawnych administratora oraz obrony praw, dochodzenia i ustalenia roszczeń.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres przedawnienia wynikających z umowy roszczeń jednak nie krócej ,niż 6 lat od dnia rozwiązania/ wykonania Umowy (co wynika z obowiązujących przepisów podatkowych).
7. Administrator może przekazać Twoje dane podmiotom, które są podwykonawcami współpracującymi z Administratorem przy realizacji umowy a w szczególności obsłudze księgowej, informatycznej, firmom kurierskim.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie Sklepu.
 3. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji w Sklepie i nie mają mocy wstecznej, co oznacza, w szczególności, że nie stosuje się ich do wcześniej zawartych Umów.